Publicaties

A.D. MCMLXXIV

Inloggen voor leden

 
 
 
 

Landelijke Federatie Het Behouden Huis

 

De Landelijke Federatie het Behouden Huis is een overkoepelend overlegorgaan waarbij al 42 jaar actieve Stadsherstelorganisaties en andere organisaties op het gebied van monumentenbehoud zijn aangesloten. Deze organisaties zetten zich op landelijk, regionaal of lokaal niveau in voor de restauratie, herbestemming en het behoud van monumenten. 


Brieven aan minister over verdeling  € 325 miljoen

Het bestuur heeft in mei 2019 een brief verzonden aan minister Engelshoven over de verdeling van de subsidiegelden in de monumentenzorg. Deze brief aan minister van Engelshoven kunt u in deze link downloaden. Na het antwoord van de minister heeft het bestuur van de Landelijke Federatie in juni 2019 wederom een brief naar de minister vgezonden. De tekst van deze brief treft u aan in de volgende linkNoordpool02G-248x288Ledenvergadering 11 oktober in Breda

 

De algemene vergadering voor leden zal in 2019 plaatsvinden op vrijdag 11 oktober in Breda. 

Stadsherstel Breda is inmiddels met de voorbereidingen gestart om u daar te ontvangen en kennis te laten maken met een aantal projecten. Noteert u alvast de datum van 11 oktober in uw agenda!

 

 

 


Ledenvergadering in Blokhuispoort 2 november 2018

Op uitnodiging van BOEi organiseerde de Landelijke Federatie haar algemene ledenvergadering op 2 november jl. in de culturele hoofdstad van Europa, Leeuwarden. De leden werden welkom geheten door Arno Boon, directeur BOEi en tevens voorzitter van de Landelijke Federatie, in de het indrukwekkende voormalige gevangeniscomplex De Blokhuispoort. Na de lunch volgde in de zaal 'Wasknijper' de ledenvergadering. Het bestuur kreeg toestemming van de leden om een koepellidmaatschap aan te gaan bij de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) voor een periode van ten hoogste drie jaar. Leden van de Landelijke Federatie hebben gedurende deze periode o.a. gratis toegang tot de kennisbijeenkomsten van de NMo.  

LFBH-buiten-ALV-2-nov-2018

Na vergadering bracht de heer Kees Dosker, directeur van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) de leden op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van financiering voor Stadsherstellen vanuit het NRF.

Bouwkundige medewerkers van verschillende Stadsherstellen werden deze dag apart rondgeleid door en rond het gebouw. De Blokhuispoort is een gaaf architectonisch en stedenbouwkundig zeldzaam ensemble van civiele architectuur uit eind 19e eeuw. De gebouwen bevatten vele bijzondere en soms unieke bouwkundige en constructieve elementen.   


25 mei bijzondere Algemene Ledenvergadering in Amsterdam

Op 25 mei 2018 vond er een bijzondere ledenvergadering plaats bij Stadsherstel Amsterdam.   

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) presenteerde zichzelf tijdens deze vergadering. Na afloop werd met de aanwezige leden van gedachte gewisseld over een mogelijke samenwerking en/of (koepel)lidmaatschap in de toekomst. Ook werden een meerjarenbegroting en de hoogte van de contributie vastgesteld.   

 


Visiedocument/Manifest Landelijke Federatie het Behouden Huis

De rijksoverheid heeft ervoor gekozen om, acht jaar na de vorige herziening (Modernisering Monumentenzorg (MoMo)), het erfgoedstelsel opnieuw te onderwerpen aan een brede herijking. In het voorjaar van 2017 is een proces van fundamentele herziening opgestart onder de titel ‘Erfgoed Telt!’.
De Landelijke Federatie Het Behouden Huis (LFBH) wil vanuit de specifieke kennis en ervaring van de bij haar aangesloten organisaties graag actief bijdragen aan die herijking. Het was voor het bestuur van de LFBH-aanleiding om een blik vooruit te werpen op de toekomst van de monumentenzorg en lijnen uit te zetten voor versterking van de condities voor instandhouding van kwetsbare monumenten.

Een en ander is uitgewerkt in een Visidocument/Manifest waarin een tiental thema’s aan de orde komen die aandacht vragen van de sector als geheel en waarin de LFBH en haar achterban ook voor zichzelf een opgave ziet. Het manifest beweegt tussen brede thema’s als het maatschappelijk draagvlak voor erfgoed tot meer specifieke thema’s op het gebied van de feitelijke instandhouding van historisch vastgoed. Het bestuur hoopt met dit Visiedocument/Manifest bij te dragen aan een levendig en effectief debat, in de volle breedte van ‘Erfgoed Telt’, en binnen de eigen kring van monumenten beherende organisaties.

U kunt hier het visiedocument downloaden.


13 oktober 2017 Jaarvergadering in Den Haag

Op 13 oktober 2017 is, op uitnodiging van Stadsherstel Den Haag e.o., de jaarvergadering gehouden in Scheveingen. Voorafgaand aan de vergadering was er een inleiding van Jan de Jong, van het ministerie van OCW, over ’Erfgoed Telt’ Na afloop van de goed bezochte jaarvergadering werd  de voormalige brandweerkazerne, een van de projecten van Stadsherstel Den Haag, bezocht.

 


Kennisbijeenkomst Fort bij Krommeniedijk, 13 september 2017


Op 13 september jl. was er een kennisbijeenkomst voor de leden van de LFBH in het Fort bij Krommeniedijk. Het fort wordt sinds het voorjaar 2016 gerestaureerd en geschikt gemaakt voor nieuwe gebruikers. Projectleider Paul Morel, van Stadsherstel Amsterdam, hield een boeiende inleiding voor de leden over de restauratie van het fort.

De restauratie is bijna afgerond. Begin oktober 2017 zal het fort officieel worden geopend. Er zijn duurzame technieken toegepast bij de restauratie: zonnecollectoren, hergebruik van regenwater en gebruik van aardwarmte. Landschap Noord-Holland heeft een bezoekerscentrum ingericht dat vooral ingericht om ‘Natuur en Landschap’ te kunnen beleven in het fort.

De Heeren van Zorg vestigen een woonzorginstelling waar zij begeleiding, behandeling en werk-dagbesteding kunnen bieden onder één dak aan mensen met autisme die niet in staat zijn om direct midden in de maatschappij te wonen. Lees meer

 


Oproep leden: Uw visie telt!

Begin februari 2017 is de kernboodschap ‘Erfgoed Telt’ verspreid, waarin OCW een toelichting geeft op de doelstellingen en het proces van het toekomstig erfgoedbeleid.

Het is voor de Federatie Het Behouden Huis dus een uitgelezen moment om te definiëren hoe zij de huidige situatie ervaren, welke kansen zij zien voor verbetering, op welke wijze zij daaraan zelf kunnen bijdragen en onder welke voorwaarden zij dat kunnen waarmaken. De Federatie laat zich adviseren en begeleiden bij het uitwerken van een strategische visie op de gewenste ontwikkeling van de monumentenzorg in Nederland en op de rol die de professionele monument beherende organisaties daarin kunnen spelen. Dit initiatief van de Federatie is strategisch gekozen en zal extra inspanning vergen van het bestuur en leden.

Wanneer u als lid van de Federatie graag betrokken wordt bij de totstandkoming van het visiedocument, verzoeken wij u dit z.s.m. aan ons te laten weten via het bestuur of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Belangenbehartiging particuliere organisaties  

Monumenten zijn vaak beeld- en sfeerbepalend voor een stad of dorp. Ze getuigen van de sociale structuur en de cultuur van het dagelijks leven in vroegere tijden. Ze vertellen over het verleden van een stad of dorp. Hoe materialen werden gebruikt en welke technieken werden toegepast.

Beeldbepalende oude gebouwen zoals woonhuizen, kerken, ander gebruiksgeouwen en industrieel erfgoed moeten behouden blijven.
Ze moeten blijven vertellen over het verleden van een veelbewogen verleden.
Ze moeten blijven om steden en dorpen hun eigen karakter te laten behouden.

Monumentenlijst

De monumentenlijst van Rijk en gemeente is lang. Er komen veel woonhuizen maar ook andere gebouwen op voor, variërend van de gotische woonhuizen uit de 15de eeuw tot unieke gebruikte gebouwen uit vroeger tijden die soms het nieuwe bouwen vertegenwoordigen. De lijst is lang en de middelen beperkt. Daarom is vaak het particulier initiatief nodig om tot restauratie te komen.

Moeizaam proces

Maar ook dan kan een restauratie moeizaam verlopen. Ook voor de particuliere eigenaar of de restaurerende instelling is maar al te vaak de financiële haalbaarheid een groot probleem. Niet altijd kan een restauratie in het gemeentelijk programma worden ingepast. Ook kunnen er problemen ontstaan door het bestemmingsplan voor het gebied waar het pand staat of door voorschriften in de bouwverordening of door bepalingen in de Monumentenwet. De voortgang van een restauratie wordt vaak bemoeilijkt en stagneert soms geheel, waardoor een verder verval van het gebouw dreigt.

Samen sterker

Om de restauratie van woningen en andere gebouwen in Nederland beter te laten verlopen en om de verschillende particuliere instanties, die zich bezig houden met de restauratie, een steuntje in de rug te geven, werd op 7 december 1974 de landelijke federatie 'Het Behouden Huis' opgericht. De Federatie telt op dit moment zo'n 40 aangesloten organisaties.

Belangenbehartiging

 De Federatie zet zich in voor de belangen van de bij haar aangesloten leden als gesprekspartner bij de overheid. Men tracht het gestelde doel te bereiken door het bevorderen van onderlinge kennisuitwisseling, het geven van algemene voorlichting en door het verzamelen van gegevens, die van belang voor haar leden kunnen zijn.