Publicaties

A.D. MCMLXXIV

Inloggen voor leden

 
 
 
 

Landelijke Federatie Het Behouden Huis

 

De Landelijke Federatie het Behouden Huis is een overkoepelend overlegorgaan waarbij al bijna 50 jaar actieve Stadsherstelorganisaties en andere organisaties op het gebied van monumentenbehoud zijn aangesloten. Deze organisaties zetten zich op landelijk, regionaal of lokaal niveau in voor de restauratie, herbestemming en het behoud van monumenten. Op 30 november 2022 veranderde de naam van de vereniging naar Samenwerkingsorganisatie van Monumenteneigenaren (SOM). 


 

Bijzondere algemene vergadering 30 november 2022 in Amersfoort 

Vanaf woensdag 30 november 2022 heet de Landelijke Federatie het Behouden Huis voortaan Samenwerkingsorganisatie van Monumenteneigenaren (SOM).

 

 

De bijzondere algemene vergadering werd die dag, op uitnodiging van het Nationaal Restauratiefonds, in Amersfoort georganiseerd. De leden stemden in met de nieuwe statuten en het voorstel bestuurslid Suzan te Brake te benoemen als voorzitter. Arno Boon en Onno Meerstadt traden, na meer dan vijftien jaar actief te zijn geweest voor de Landelijk Federatie, terug uit het bestuur. Tijdens een feestelijke bijeenkomst na afloop in De Drie Ringen kregen Onno en Arno van de nieuwe voorzitter een (ere)speldje uitgereikt. Ook de oud-voorzitters Fons de Backer en Wim Eggenkamp gaven acte de présence in De Drie Ringen.

 V.l.n.r. Suzan te Brake, Onno Meerstadt en Arno Boon


Brief aan RCE over gebrek aan steun voor Stadsherstellen

Stadsherstellen vervullen nog steeds een grote rol in het restaureren van bedreigde monumenten in Nederland. Zij hebben hun taakomvatting verruimd, zijn ook in dorpen en de regio actief, en hebben veel aandacht voor de openstelling van monumenten. De meest kwetsbare monumenten zoals molens, woonhuizen, kerken, pakhuizen, scheepswerven, forten, torens, kazernes, kastelen worden door Stadsherstel-organisaties gerestaureerd en herbestemd. Het lijkt er echter op alsof de overheid die inspanning niet langer wenst te ondersteunen. En dat terwijl Stadsherstellen gezamenlijk voor de overheid de meest kosteneffectieve monumentenredders van Nederland zijn.

Het bestuur vraagt daarom in een brief, die in november 2022 aan de directeur van de RCE, is verzonden aandacht voor de positie van de Stadsherstellen. De brief kunt u downloaden via de volgende LINK.


Algemene vergadering 21 oktober 2022 in Bergen op Zoom 

StadsherstelLogoSchaduw3-e1510042383651.pngOp vrijdag 21 oktober 2022 is de algemene vergadering  gehouden in Bergen op Zoom. Stadsherstel Bergen op Zoom had een mooi dagprogramma voor de leden samengesteld. 

Na een ontvangst in de voormalige watermolen wandelde het gezelschap naar Het Zwijnshoofd in het centrum. Daar stond de lunch gereed en  vond de vergadering plaats.. De dag werd afgesloten met een presentatie door Fenicks. De powerpointpresentaties zijn verzonden met de digitale Nieuwsbrief 2022-7 naar de leden. 


Algemene vergadering 17 mei 2022 in Utrecht

Op dinsdag 17 mei houdt de Landelijke Federatie een extra algemene vergadering. Het bestuur neemt de leden deze vergadering graag mee in de plannen die de leden meer ondersteuning moeten bieden in de toekomst. Het Utrechts Monumenten Fonds zal de leden van de Landelijke Federatie welkom heten in het filmtheater. De aangesloten leden ontvingen inmiddels de uitnodiging en stukken.

 

N.B. Op 21 oktober 2022 zal er ook een algemene vergadering worden gehouden in Bergen op Zoom. 

 


 5 november 2021 algemene vergadering in Amsterdam 

Hoogte-Kadijk-147-Nieuw-120516-56-kromhout

In 2021 bestaat Stadsherstel Amsterdam 65 jaar! Een feestelijke reden voor Stadsherstel om de leden van de Landelijke Federatie op 5 november jl. te verwelkomen in de hal van de Kromhoutwerf.

Tijdens de vergadering werd Niels van der Vlist, directeur Stadsherstel Rotterdam, in het bestuur benoemd. 

Vanuit de RCE werden er twee presentaties verzorgd, namelijk door Hans de Witte, specialist erfgoed & duurzaamheid en door zijn collega Nanette de Jong. 


Brief aan Minister Ollongren over bevriezing huren 

Minister Ollongren heeft 17 februari 2021 aan de Tweede Kamer aangegeven uitvoering te gaan geven aan de motie Beckerman. De motie en haar besluit leiden er toe dat de huren in het sociale segment in 2021 bevroren worden.

Het besluit tot bevriezing van de huren in het sociale segment, is niet zonder gevolgen voor de exploitatie van de Stadsherstellen. De instandhouding van monumenten is financieel gezien een zware last. Het bestuur schreef daarom een brief aan de minister. Lees meer


Pamflet Landelijke Federatie het Behouden Huis

De belangrijke betekenis van de Stadsherstellen voor de erfgoedsector is actueler dan ooit. Nog steeds zijn er monumenten die voor de markt niet rendabel zijn en dreigen te verkrotten. De Stadsherstellen bieden al decennia lang een effectief vangnet daar voor. Zij bestemmen monumenten voor maatschappelijke doelen en houden het ambacht en kennis in de monumentenzorg in stand.

In het pamflet van de Landelijke Federatie wordt de actuele rol die de Stadsherstellen spelen in de monumentenzorg beeldend duidelijk gemaakt. U kunt het pamflet downloaden via de volgende link.


Algemene vergadering 26 november 2020

Op 26 november vond de algemene vergadering voor leden plaats. Voor het eerst in de geschiedenis van de Landelijke Federatie werd er digitaal met de leden vergaderd. Vanwege de Coronacrisis kon de vergadering niet in Bergen op Zoom plaatsvinden.

Tijdens de vergadering traden de bestuursleden Silvia Heyl (Stichting BOG./ Wijnhuisfonds) en Bernard Ferf Jentink (Stadsherstel Den Haag) terug uit het bestuur. Silvia is tien jaar actief geweest in het bestuur en Bernard gedurende acht jaren, grotendeels als secretaris. Zodra de Coronamaatregelen het toelaten zal het bestuur op een meer passende wijze van hen afscheid nemen. Tijdens de vergadering werden Suzan te Brake (Utrechts Monumentenfonds) en Barend Jan Schrieken (Bergkwartier Deventer) als bestuursleden benoemd door de leden. Daarmee is het bestuur weer compleet.

Locatus-afbeeldingDe lezing door de heer Gerard Zandbergen van Locatus ging vooral over winkelgedrag en te verwachten winkelleegstand. De lezing werd mede mogelijk gemaakt door BOEi. Deze monumentenorganisatie viert dit jaar het 25- jarig jubileum en deelde daarom dit cadeau uit aan de Landelijke Federatie.

De huidige winkelleegstand doet zich vooral voor in de binnenstad van middelgrote steden. Ook werd er vooruit geblikt. Hoe zien onze winkelstraten eruit over een paar jaar?

De presentatie treft u aan in de volgende link.


Brief Stadsherstel Enkhuizen aan RCE

Stadsherstel Enkhuizen zond eind september een brief aan de Rijksdienst voor Het Cultureel Erfgoed (RCE). Stadsherstel Enkhuizen doet een dringend beroep op de rijksdienst om kleine Stadsherstellen op de een of andere wijze toegang te verlenen tot de SIM en/of de woonhuisregeling. De brief is te downloaden via volgende link. 


Brieven aan minister en RCE: financiële steun Stadsherstellen

Het bestuur heeft in mei 2019 een brief verzonden aan minister Engelshoven over de verdeling van de subsidiegelden in de monumentenzorg. Na het antwoord van de minister heeft het bestuur van de Landelijke Federatie in juni 2019 wederom een brief naar de minister gezonden.

Naar aanleiding van een gesprek afgelopen zomer bij de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) is er in oktober 2019 weer een brief verzonden aan de RCE met aanknopingspunten voor vervolggesprekken. De inhoud van de verschillende brieven treft u aan in de volgende linkLedenvergadering 11 oktober in Breda

De algemene vergadering voor leden heeft plaatsgevonden op vrijdag 11 oktober 2019 in Breda. 

Stadsherstel Breda heette de leden stijlvol welkom in het Groot Arsenaal. De studenten van de aldaar gevestigde Horecaopleiding 'Rooi de Pannen' verzorgden voorafgaand aan de vergadering een rondleiding door het gebouw.

Na afloop van de vergadering werden er twee gerestaureerde en herbestemde projecten van Stadsherstel Breda bezocht: De Pelmolen en de IJsfabriek. De eigenaren van het nabijgelegen rijksmonument 'De Leuvenaar' gaven een bevlogen uitleg over hun inspanningen om dit monument te verduurzamen.  

 


 Belangenbehartiging particuliere organisaties  

Monumenten zijn vaak beeld- en sfeerbepalend voor een stad of dorp. Ze getuigen van de sociale structuur en de cultuur van het dagelijks leven in vroegere tijden. Ze vertellen over het verleden van een stad of dorp. Hoe materialen werden gebruikt en welke technieken werden toegepast.

Beeldbepalende oude gebouwen zoals woonhuizen, kerken, ander gebruiksgeouwen en industrieel erfgoed moeten behouden blijven.
Ze moeten blijven vertellen over het verleden van een veelbewogen verleden.
Ze moeten blijven om steden en dorpen hun eigen karakter te laten behouden.

Monumentenlijst

De monumentenlijst van Rijk en gemeente is lang. Er komen veel woonhuizen maar ook andere gebouwen op voor, variërend van de gotische woonhuizen uit de 15de eeuw tot unieke gebruikte gebouwen uit vroeger tijden die soms het nieuwe bouwen vertegenwoordigen. De lijst is lang en de middelen beperkt. Daarom is vaak het particulier initiatief nodig om tot restauratie te komen.

Moeizaam proces

Maar ook dan kan een restauratie moeizaam verlopen. Ook voor de particuliere eigenaar of de restaurerende instelling is maar al te vaak de financiële haalbaarheid een groot probleem. Niet altijd kan een restauratie in het gemeentelijk programma worden ingepast. Ook kunnen er problemen ontstaan door het bestemmingsplan voor het gebied waar het pand staat of door voorschriften in de bouwverordening of door bepalingen in de Monumentenwet. De voortgang van een restauratie wordt vaak bemoeilijkt en stagneert soms geheel, waardoor een verder verval van het gebouw dreigt.

Samen sterker

Om de restauratie van woningen en andere gebouwen in Nederland beter te laten verlopen en om de verschillende particuliere instanties, die zich bezig houden met de restauratie, een steuntje in de rug te geven, werd op 7 december 1974 de landelijke federatie 'Het Behouden Huis' opgericht. De Federatie telt op dit moment zo'n 40 aangesloten organisaties.

Belangenbehartiging

 De Federatie zet zich in voor de belangen van de bij haar aangesloten leden als gesprekspartner bij de overheid. Men tracht het gestelde doel te bereiken door het bevorderen van onderlinge kennisuitwisseling, het geven van algemene voorlichting en door het verzamelen van gegevens, die van belang voor haar leden kunnen zijn.

 Privacyverklaring